Skip to main content

Algemene voorwaarden Propendum B.V.

U vindt hieronder de algemene voorwaarden waaronder wij onze diensten verlenen en de PDF download:

Download de algemene voorwaarden als PDF

Artikel 1 – Definities en werkingssfeer

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtgever: Degene die Opdracht-nemer opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren;
• Opdrachtnemer: De besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid Propendum B.V.;
• Object: Individuele, al dan niet vrijstaande, bestaande of in aanbouw zijnd(e) (nieuwbouw-)woning, winkel, bedrijfspand of appartement, of enige andere onroerende zaak;
• Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die op grond van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen te worden uitgevoerd.
• Software: softwareprogrammatuur in objectcode (zonder toegang tot de broncode), al dan niet in de vorm van een softwareapplicatie.
• Content: de door Propendum via de Website aan Gebruiker ter beschikking gestelde software, data en andere informatie.
• Gebruiker: medewerker die in dienst is bij Opdrachtgever en gebruik maakt van de Software.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een Opdrachtgever levert.
3. Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege Opdrachtnemer zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
2. Indien Opdrachtnemer op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Opdrachtnemer de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat Opdrachtnemer de feitelijke opdracht kan starten.
3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.
4. Indien, nadat Opdrachtnemer een offerte aan Opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, blijkt dat de informatie of de feiten op basis waarvan Opdrachtnemer de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot stand is gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is Opdrachtnemer gerechtigd om van de uitvoering van de Werkzaamheden af te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen. Opdrachtnemer zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden zijn. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te wijten is, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
5. Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd, dient hij dat schriftelijk binnen drie kalenderdagen na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan de Opdrachtnemer te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de opdrachtbevestiging.
6. Aanvullende afspraken en/of door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door haar daartoe aangestelde medewerkers van Opdrachtnemer zijn bevestigd.
7. Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden – onder leiding van Opdrachtnemer – door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
8. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer bij het geven van de opdracht te voorzien van alle hem bekende informatie met betrekking tot tekortkomingen en gebreken dan wel gebreken die hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken aan zijn rapportage, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke Opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan Opdrachtnemer zijn medegedeeld.

Artikel 3 – Specifieke bepalingen over bouwtechnische keuringen

1. De bouwtechnische keuring bestaat uit een globale, non-destructieve, visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het Object en is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd. De aard van het onderzoek brengt met zich mee dat er gebruik zal worden gemaakt wordt van steekproeven, zodat niet kan worden gegarandeerd dat alle visueel waarneembare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd en in het rapport worden vermeld.
2. Onder de bouw technische keuring valt in ieder geval niet (een):
• controle of op basis van een bestek, tekeningen en/of een technische

• omschrijving voldaan is aan een (koop-) aannemingsovereenkomst;
• controle van niet gereinigde beglazing;
• controle van bodemgesteldheid of bodemkwaliteit (waaronder bodemvervuiling)
• controle op noodzaak tot bodemsanering en opgave van (bodem-) saneringskosten;
• controle of uitvoering van bouwtechnische en/of installatietechnische berekeningen en metingen
• controle van grondoppervlakte en perceel grootte;
• (gespecialiseerd) onderzoek van de staat van de fundering of constructie van een woning of aanbouw;
• controle van geluidsisolatie, warmte-isolatie en woningisolatie, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;
• controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;
• indicatie van de waarde van een woning;
• controle op noodzakelijke en/of verleende vergunningen van overheidswege, zoals bouwvergunningen e.d.;
• controle op asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen;
• controle op ondergrondse tanks;
• verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen van afwerkingen, waaronder vloerbedekking, of onderdelen, teneinde achterliggende installaties en/of constructies te beoordelen;
• hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de keuring;
• garantie voor de afwezigheid van gebreken;
• gedetailleerd bouwkundig onderzoek
3. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Opdrachtnemer geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
4. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw tijdens de Werkzaamheden voor Opdrachtnemer toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de Werkzaamheden mogelijk is. Indien blijkt dat een Object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het Object niet kan worden gekeurd, c.q. de Werkzaamheden niet door Opdrachtgever kunnen worden uitgevoerd, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk, c.q. aansprakelijk voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.

5. Ten behoeve van de bouwtechnische keuring worden de begane grondvloeren zonder technische hulpmiddelen visueel geïnspecteerd, recht onder het kruipluikdeksel indien het kruipluik aanwezig, redelijkerwijs bereikbaar is en geopend kan worden. Indien deze inspectie aanleiding geeft om nader onderzoek te doen en bij de inspectie minimaal nog één persoon aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer vanuit de kruipruimte geïnspecteerd indien de kruipruimte op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbowetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer. Voor alle inspecties is een droge kruipruimte en een vrije kruiphoogte van minimaal 0,50 meter vereist.
6. Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 5 meter (2 verdiepingshoogten) worden, staande op de ladder, visueel geïnspecteerd, indien veilig, dit uitsluitend ter beoordeling van

Opdrachtnemer, bereikbaar met ladders van maximaal 6 meter (werkende hoogte 5 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, met inachtneming van de Arbonormen, dit uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer. De daken worden bij de inspectie niet betreden.
7. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde Objecten en/of gedeelten daarvan, die onder het bereik van het onderzoek vallen, zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn – al dan niet als gevolg van weersinvloeden – , dit uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer, worden deze Objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.
8. Een bouwtechnische keuring is geen asbestinventarisatie. Indien er tijdens de uitvoering van de keuring eenvoudig visueel waarneembaar is dat er sprake is van asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen, zal Opdrachtnemer dit, zonder hiertoe een verplichting op zich te nemen, zoveel mogelijk vermelden. Aanwezigheid van asbesthoudende of asbestverdachte toepassingen kan door middel van een bouwtechnische keuring niet worden uitgesloten en Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval er onverhoopt toch sprake zou zijn geweest van visueel zichtbare asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen.
9. De Objecten worden door Opdrachtnemer, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.
10. De geldigheidsduur van een rapport bedraagt twaalf maanden, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door Opdrachtnemer opgestelde rapportages en
verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen veertien dagen na
dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan Opdrachtnemer door te geven. Tenzij binnen de gestelde veertien dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde Werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. Opdrachtnemer heeft het recht zich te vergewissen van de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van Opdrachtgever, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geenenkel recht kan doen gelden.

Artikel 4 – Prijzen

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
2. Voor standaarddiensten zoals op de site www.propendum.nl (en daaraan gekoppelde sites) vermeld, gelden de daar genoemde prijzen en condities.
3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen, heeft Opdrachtnemer het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen.
4. Indien door Opdrachtnemer Werkzaamheden moeten worden verricht ter zake een Object dat deel uitmaakt van een groter geheel, zal Opdrachtgever vooraf aangeven op welke gebouwonderdelen de Werkzaamheden betrekking hebben. In onderhavige situaties behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om eventuele meerkosten te factureren.
5. Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5 – Diversen

1. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de Opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en mits dit geen langere reistijd dan 10 minuten vergt vanaf het Object. Opdrachtnemer is gerechtigd hiervoor een vooraf overeen te komen vergoeding te vragen. In onderhavige situaties zal Opdrachtnemer gevrijwaard zijn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.

Opdrachtnemer kan van Opdrachtgever verlangen om een sleutelverklaring te ondertekenen.
2. De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor
vervanging van de zichtbare gebreken en zijn bedoeld als een aannemersbegroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.

3. De Online Software, en Content worden door Propendum aangeboden in de staat waarin die zich op het moment van aflevering bevinden (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.
4. De Software en Content worden slechts geleverd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen bepalingen over intellectuele eigendom. Installatie van de Software of acceptatie van de voorwaarden tijdens het inlogproces op de Website levert tussen Propendum en de opdrachtgever dwingend bewijs op van toepasselijkheid en ontvangst van de Licentievoorwaarden.
5. Propendum betracht alle redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid bij het verstrekken van Software en Content. Zij kan echter niet garanderen dat deze producten/diensten zijn beschermd tegen beschadiging, corruptie, verlies of vernietiging. Op verzoek en tegen vergoeding van een nader overeen te komen uurtarief kan Propendum hierbij assisteren. 6. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor een deugdelijke softwareomgeving: een afdoend back-up systeem, een goed systeembeheer en beveiliging van gebruikte wachtwoorden. In geval van ongeoorloofd gebruik van Software of Content door een derde, moet de opdrachtgever Propendum daarvan onmiddellijk in kennis

Artikel 6 – Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening te geschieden.
2. Na verloop van voornoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
3. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), kan door Opdrachtnemer aanspraak gemaakt worden op:
• De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
• (indien de Opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw; (afhankelijk van de Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen);

• (indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een
• beroep of bedrijf: de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten
• 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven rapportages bij Opdrachtnemer.
2. Het is Opdrachtgever verboden de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.
3. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, doch desondanks de door Opdrachtnemer geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is – een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 aan Opdrachtnemer verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

Artikel 8 – Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer vervaardigde rapportages berusten bij Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtnemer vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.
3. Alle IE-rechten op alle krachtens de Overeenkomst door Propendum ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen of producten, zoals Software en Content, berusten uitsluitend bij Propendum of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Aan Opdrachtgever worden nooit eigendomsrechten van Software, of Content overgedragen, maar enkel gebruiksrechten ter beschikking gesteld. Propendum verleent die aan de Opdrachtgever, voor de duur van de Overeenkomst.

Artikel 9 – Opzegging/Beëindiging overeenkomst

1. De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum waarop Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan Opdrachtgever is verleend dan wel op Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
2. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst

niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, daaronder begrepen het geval dat Opdrachtgever ontvangst van de rapportage weigert of een betaling niet op het
daarvoor overeengekomen tijdstip is verricht, is Opdrachtnemer bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de met
Opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aanspraken van Opdrachtnemer op het overeengekomen honorarium en vergoeding van schade en rente. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijenschadevergoeding te vorderen.
3. Opdrachtnemer heeft, indien de omstandigheden als in dit artikel aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere met Opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van schade en rentete vorderen.
4. Indien er door Opdrachtgever, al dan niet met betrekking tot een meerjarenonderhoudsplanning, gebruik wordt gemaakt van een door Opdrachtnemer aangeboden abonnement, wordt deze stilzwijgend telkens met een periode van een jaar verlengd, tenzij een van de partijen haar ten minste drie maanden voor het einde van het contractjaar schriftelijk opzegt en dit door de wederpartijpartij bevestigd wordt, in welk geval de overeenkomstop die datum eindigt.

Artikel 10 – Overmacht

1. In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
2. Als een niet aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien – waardoor de oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer, dat de nakoming door Opdrachtnemer zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van Opdrachtnemer gevergd kan worden.

Artikel 11 – Klachten en aansprakelijkheids-stellingen

1. Opdrachtgever dient klachten jegens Opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of aansprakelijkheidstelling voor ontstane schade binnen uiterlijk 14 dagen na de uitvoering van de opdracht, dan wel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming dan wel schade redelijkerwijs door Opdrachtgever had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd bij

Opdrachtnemer te hebben gemeld. In ieder geval geldt een vervaltermijn van twaalf maanden na het afronden van de Werkzaamheden of het uitbrengen van de rapportage door Opdrachtnemer.
2. Klachten of aansprakelijkheidstellingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan. Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.
3 Het in behandeling nemen van een klacht of aansprakelijkheidstelling impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel aansprakelijkheid in welke vorm of door welke oorzaak dan ook.
4. Klachten of aansprakelijkheidsstellingen die Opdrachtnemer bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van her inspectie en/of schadevergoeding.
5. Klachten inzake facturen van Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door Opdrachtnemer te zijn ontvangen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor schade, direct of indirect, op welke wijze dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig dan wel het onbehoorlijk uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst door Opdrachtnemer of door haar in het kader daarvan ingeschakelde derden beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer zal worden uitgekeerd, of – indien een dergelijke verzekering niet is afgesloten en/of geen dekking verleend wordt – tot de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW, tot een maximum van € 4.500,00. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of
vertragingsschade is uitgesloten. Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van Opdrachtnemer komt, geldt voor Opdrachtgever een eigen risico van € 500,00.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de schade, heeft Opdrachtnemer het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen. Opdrachtgever is verplicht alle hiertoe benodigde medewerking te verlenen. Indien Opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat Opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijk is geïnformeerd of Opdrachtnemer de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt Opdrachtgever hiermee het recht op her inspectie en/of enige schadevergoeding.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet of onjuist vermelden van dergelijke onderdelen of gebreken door eigenaar, gebruiker of door Opdrachtgever ingeschakelde makelaar of derden), schade ten gevolge van het onjuist opgeven van omstandigheden, schade ten

gevolge van wettelijke regelingen of andere voorschriften door de overheid vastgesteld en schade ten gevolge van optrekkend of doorslaand vocht.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan Opdrachtnemer verstrekte informatie die
Opdrachtnemer vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen. Opdrachtnemer zal in de rapportages
ook expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.
6. Indien Opdrachtnemer bemiddelt tussen Opdrachtgever en derden voor uit de, door Opdrachtnemer uitgevoerde, keuring voortvloeiende Werkzaamheden, accepteert Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor die Werkzaamheden.
7. Indien er sprake is van een bouwtechnische keuring, worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken gemeld die, rekening houdend met hetgeen in artikel 3 lid 1 van deze algemene voorwaarden is aangegeven, worden gesignaleerd. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die rekening houdend met hetgeen in artikel 3 lid 1 van deze algemene voorwaarden is aangegeven niet worden gesignaleerd, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zaken die Opdrachtnemer niet geïnspecteerd heeft en waarvan Opdrachtnemer in de rapportage heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.
9. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het Object of onderdeel waarop de schade is ontstaan, meegewogen.
10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg zijn van, asbest of asbesthoudende toepassingen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van opstallen of materialen.
11. Propendum is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens en immateriële schade, door onjuistheden of andere onvolkomenheden in de software of Content. Opdrachtgever dient dergelijke informatie altijd zelf via andere officiële bronnen op juistheid en volledigheid te verifiëren.

Artikel 13 – Vervaltermijn

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 en 12 is Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen

één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij
gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle door Opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is wordt deze beslecht door de rechtbank Rotterdam.
3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 52945073 bij de Kamer van Koophandel.