Algemene Voorwaarden Propendum B.V.

Artikel 1 — Definities en werkingssfeer eigendomsrechten

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Degene die een abonnement of enige andere overeenkomst met Opdrachtnemer sluit;

Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Propendum B.V., hierna te noemen: “Propendum”;

Object: Individuele, al dan niet vrijstaande, bestaande of in aanbouw zijnd(e) (nieuwbouw-) schoolgebouw, of enige andere onroerende zaak;

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die op grond van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Propendum dienen te worden uitgevoerd.

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden ook verstaan correspondentie middels e-mail.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Propendum goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een Opdrachtgever levert.
 2. Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Propendum zijn aanvaard. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 — Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege Propendum zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
 2. Indien Propendum op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Propendum de opdracht zal kunnen uitvoeren, heeft Propendum de mogelijkheid om Opdrachtgever schriftelijk mede te delen dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat Propendum de feitelijke opdracht zal starten.
 3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Propendum een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Propendum geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel kan uitmaken van de opdracht.
 4. Indien, nadat Propendum een offerte aan Opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, blijkt dat de informatie of de feiten op basis waarvan Propendum de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot stand is gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is Propendum gerechtigd om van de uitvoering van de Werkzaamheden af te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen. Propendum zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden zijn. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te wijten is, is Opdrachtgever aan Propendum een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
 5. Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd, dient hij dat schriftelijk binnen drie kalenderdagen na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan de Propendum te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de opdrachtbevestiging.
 6. Aanvullende afspraken en/of door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door haar daartoe aangestelde medewerkers van Propendum zijn bevestigd.
 7. Propendum is bevoegd om werkzaamheden – onder leiding van Propendum – door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Propendum voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
 8. Opdrachtgever dient Propendum bij het geven van de opdracht te voorzien van alle hem bekende informatie met betrekking tot tekortkomingen en gebreken dan wel gebreken die hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn.
 9. Propendum is niet aansprakelijk voor gebreken in de rapportages of in de advisering, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke Opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan Propendum zijn medegedeeld.

Artikel 3 — Uitvoering van de opdracht

 1. Propendum zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Propendum geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken, inspecties, verstrekte adviezen en/of planningen.
 2. Propendum kan bij de uitvoering van hetgeen waartoe zij zich op basis van de afgesloten abonnementen verbonden heeft, mede gebruik maken van de diensten van derden. Indien de algemene voorwaarden van genoemde derden afwijken van deze voorwaarden, zijn de Algemene Voorwaarden van Propendum van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever stemt er mee in dat de algemene voorwaarden van derden mede deel uitmaken van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Propendum en dat Propendum in een voorkomend geval gerechtigd is om zich ten aanzien van door derden verrichte werkzaamheden ook op deze algemene voorwaarden te beroepen.
 3. Indien er sprake zal zijn van werkzaamheden die niet onder een abonnement vallen en hiervoor de inschakeling van derde(n) nodig is, zal Propendum de op­drachtgever hieromtrent informeren. Na instemming van Opdrachtgever zal desbetreffende derde(n) worden ingeschakeld, waarbij de overeenkomst rechtstreeks tussen de derde en Opdrachtgever tot stand komt. Propendum is in geen geval aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derde(n). Propendum is door Opdrachtgever gemachtigd om, indien nodig, algemene voorwaarden bedongen door voor de opdracht ingeschakelde derde(n), (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever garandeert dat het gebouw tijdens de Werkzaamheden voor Propendum toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de Werkzaamheden mogelijk is. Indien blijkt dat een Object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het Object niet kan worden gekeurd, c.q. de Werkzaamheden niet door Opdrachtgever kunnen worden uitgevoerd, is Propendum niet verantwoordelijk, c.q. aansprakelijk voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
 5. Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door Propendum opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen veertien dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan Propendum door te geven. Tenzij binnen de gestelde veertien dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door Opdrachtgever aan Propendum kenbaar zijn gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde Werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. Propendum heeft het recht zich te vergewissen van de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van Opdrachtgever, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.

Artikel 4 — Prijzen

 1. De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.
 2. Voor standaarddiensten zoals op de website www.propendum.nl (en daar aan gekoppelde websites) vermeld, gelden de daar genoemde prijzen en condities. Opdrachtgever dient op deze website haar keuze voor een bepaald abonnement te registeren. Er wordt hiervoor dan geen afzonderlijke offerte meer gestuurd.
 3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen, heeft Propendum het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen.
 4. Indien door Propendum Werkzaamheden moeten worden verricht ter zake een Object dat deel uitmaakt van een groter geheel, zal Opdrachtgever vooraf aangeven op welke gebouwonderdelen de Werkzaamheden betrekking hebben. In onderhavige situaties behoudt Propendum zich het recht voor om eventuele meerkosten te factureren.
 5. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 48 uur vóór de afspraak tot het doen van een onderzoek kosteloos te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief. Bij uitvoering van onderhoudswerkzaam-heden zal bij annulering altijd sprake zijn van verrekening van de kosten. Deze worden vooraf aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt.
 6. Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5 — Diversen

De in een rapportage, onderhoudsplan en/of huisvestingsplan aangegeven bedragen zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging van, en/of investeringen in, de zichtbare gebreken en zijn bedoeld als een aannemersbegroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 — Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Propendum aan te wijzen bankrekening te geschieden.
 2. Na verloop van voornoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), kan door Propendum aanspraak gemaakt worden op:
 • De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
 • De berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.

Artikel 7 — Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven rapportages bij Propendum.
 2. Het is Opdrachtgever verboden de door Propendum aan Opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.
 3. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, doch desondanks de door Propendum geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is – een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 aan Propendum verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

Artikel 8 — Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Propendum vervaardigde rapportages berusten bij Propendum.
 2. Propendum heeft het recht de door Propendum vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.

Artikel 9 — Opzegging/Beëindiging overeenkomst

 1. De tussen Opdrachtgever en Propendum gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum waarop Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan Opdrachtgever is verleend dan wel op Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
 2. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met Propendum gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, daaronder begrepen het geval dat Opdrachtgever ontvangst van de rapportage weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip is verricht, is Propendum bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aanspraken van Propendum op het overeengekomen honorarium en vergoeding van schade en rente. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.
 3. Propendum heeft, indien de omstandigheden als in dit artikel aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere met Opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van schade en rente te vorderen.

Artikel 10 — Overmacht

 1. In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één maand zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. Als een niet aan Propendum toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien – waardoor de oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de uitvoering van de Werkzaamheden door Propendum, dat de nakoming door Propendum zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van Propendum gevergd kan worden.

Artikel 11 — Klachten en aansprakelijkheidsstellingen

 1. Opdrachtgever dient klachten jegens Propendum met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of aansprakelijkheidstelling voor ontstane schade binnen uiterlijk 14 dagen na de uitvoering van de opdracht, dan wel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming dan wel schade redelijkerwijs door Opdrachtgever had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd bij Propendum te hebben gemeld. In ieder geval geldt een vervaltermijn van twaalf maanden na het afronden van de Werkzaamheden of het uitbrengen van de rapportage door Propendum.
 2. Klachten of aansprakelijkheidstellingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Propendum.
 3. Het in behandeling nemen van een klacht of aansprakelijkheidstelling  impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel aansprakelijkheid in welke vorm of door welke oorzaak dan ook.
 4. Klachten of aansprakelijkheidsstellingen die Propendum bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding.
 5. Klachten inzake facturen van Propendum dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door Propendum te zijn ontvangen.

Artikel 12 — Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Propendum jegens Opdrachtgever voor schade, direct of indirect, op welke wijze dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig dan wel het onbehoorlijk uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst door Propendum of door haar in het kader daarvan ingeschakelde derden beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Propendum zal worden uitgekeerd, of – indien een dergelijke  verzekering niet is afgesloten en/of geen dekking verleend wordt – tot de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW, tot een maximum van € 4.500,00. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten. Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van Propendum komt, geldt voor Opdrachtgever een eigen risico van € 500,00.
 1. Indien Propendum aansprakelijk is voor de schade, heeft Propendum het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen. Opdrachtgever is verplicht alle hiertoe benodigde medewerking te verlenen. Indien Opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat Propendum hierover vooraf schriftelijk is geïnformeerd of Propendum de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt Opdrachtgever hiermee het recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding.
 2. Propendum is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet of onjuist vermelden van dergelijke onderdelen of gebreken door eigenaar, gebruiker of door Opdrachtgever ingeschakelde makelaar of derden, schade ten gevolge van het onjuist opgeven van omstandigheden, schade ten gevolge van wettelijke regelingen of andere voorschriften door de overheid vastgesteld en schade ten gevolge van optrekkend of doorslaand vocht.
 3. Propendum is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan Propendum verstrekte informatie die Propendum vervolgens in haar rapportages, adviezen en/of planningen heeft opgenomen. Indien er sprake is van door derden verstrekte informatie, zal Propendum expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Propendum voor alle schade die Propendum mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover Propendum daarvoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.
 5. Indien Propendum bemiddelt tussen Opdrachtgever en leveranciers voor de uitvoering van werkzaamheden, accepteert Propendum geen enkele aansprakelijkheid voor (de wijze van uitvoering van) die Werkzaamheden.
 6. Propendum is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg zijn van, asbest of asbesthoudende toepassingen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van opstallen of materialen.

Artikel 13 — Vervaltermijn

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 en 12 is Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Propendum onverwijld schriftelijk aan Propendum mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

Artikel 14 — Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle door Propendum te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Op de overeenkomst tussen Propendum en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Rotterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn op 3 december 2015 onder nummer 52945073 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

(klik hier voor de pdf.)