Skip to main content

Ga goed voorbereid het nieuwe jaar in.

De aanleiding

Het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘De praktijk gecheckt’ bevat de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van de schoolgebouwen onder gebruikers. Hieruit blijkt dat er dringend behoefte is aan verbeteringen, aanpassingen, verduurzaming, enz. Het huidige stelsel van  regelgeving en de bekostiging zijn echter onvoldoende op elkaar afgestemd, zodat besluitvorming erg lastig is.

Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat de VNG, PO-Raad en VO-Raad een plan hebben gemaakt om mee naar de staatssecretaris of het ministerie te gaan, teneinde de huidige impasse te doorbreken.

Gezamenlijke aanpak en inhoud

Uitgangspunt is een gezamenlijke aanpak door gemeenten en schoolbesturen. Beiden hebben verantwoordelijkheid inzake de (kwaliteit van de) huisvesting van scholen. De nadelen van de scheiding van financiële middelen moeten worden opgeheven. Onderstaand – in grote lijnen – de inhoud van het voorstel weergegeven.

  1. Toekomstige regionale plannen aanvullen met de planning van levensduur verlengende maatregelen voor bestaande schoolgebouwen.
  2. Term ‘Renovatie’ uitwerken; staat voor: grootschalige en integrale aanpak, met verlenging van de levensduur met tenminste 25 jaar, alsmede upgrade aan eisen van de tijd.
  3. Het integraal huisvestingsplan (IHP) is het richtinggevend kader, met de volgende issues:

a) Verplicht voor periode van minimaal 15 jaar, opnemen als onderdeel OOGO.

b) Schoolbesturen dienen meerjarig MJOP vast te stellen en voorziening te vormen.

c) IHP en MJOP worden tot één plan gemaakt en worden onderdeel van het, in de toekomst in het PO verplichte, gebiedsplan en het RPO in het VO.

d) Elk 4e jaar wordt IHP geëvalueerd en aangepast aan veranderde omstandigheden.

e) Zorgplicht gemeente blijft verankerd in het budgetplafond en er word een voorziening voor tenminste 4 jaar gevormd. Afschrijving  in 40 jaar. Het OOGO adviseert.

f) Schoolbesturen en gemeenten zijn transparant en geven elkaar inzicht in inkomsten, uitgaven en realisatie van afgesproken plannen.

  1. Bij renovatie zullen aanpassingen die leiden tot een levensduurverlenging van tenminste 25 jaar voor rekening komen van de gemeente.
  2. Criteria voor de afweging tussen vervangende nieuwbouw dan wel renovatie worden vastgesteld.
  3. Het investeringsverbod voor het PO wordt aangepast aan dit voorstel. Dit geldt ook voor de modelverordening van de VNG.
  4. Voor het geval er geen overeenstemming wordt bereikt in het OOGO, wordt een aparte procedure opgenomen.

 

Los van dit alles is het dringend noodzakelijk dat ook op rijksniveau wordt nagedacht over de hoogte van financiële vergoedingen voor huisvesting. Zowel gemeenten als schoolbesturen ontvangen te weinig middelen om de huisvesting op een kwalitatief goed peil te brengen en te houden.

De afbeelding rechts geeft de situatie van de uitgaven/bekostiging versus de kwaliteit van de schoolgebouwen weer.

 

Afwachten of in actie komen?

Hoe nu verder? Wat gaat dit voor uw school, uw gemeente betekenen? Eigenlijk is niets doen geen optie! Zorg voor informatie en voldoende inzicht daarin. Het geeft u een voorsprong. Start met het laten opstellen van een actueel MJOP conform de NEN 2737 norm. Propendum is hierin gespecialiseerd en onze software maakt dit tot een dynamisch online werkprogramma, waarmee u nu al uw onderhoud kunt regelen, begrotingsscenario’s kunt doorrekenen en presenteren.

Onderstaande schermafdrukken van Schoolbeheer Online laten zien welke mogelijkheden dit o.a. biedt.

 


 

Meer weten? Ga naar www.propendum/contact, vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.