Disclaimer Propendum website gebruik

Deze disclaimer is van toepassing op al de bezoekers van de www.propendum.nl, alsmede de gebruikers van Schoolbeheer Online, beiden toebehorend aan Propendum B.V., hierna te noemen: Propendum. De bezoeker mag deze websites en de informatie die zich op deze websites bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de voorwaarden die hieronder worden omschreven en beschikbaar zijn via deze website. Propendum kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Propendum. Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken. Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de Propendum en website, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Propendum verkrijgen.

Hyperlink naar de Propendum website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Propendum en website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig doorverwijzen en het URL-adres van Propendum en website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Propendum .
Links naar sites beheerd door derden voor zover de Propendum website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. Propendum controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Propendum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen Propendum en de derde.

Aansprakelijkheid van Propendum

Hoewel Propendum bij het samenstellen van haar website de uiterste zorg heeft nagestreefd, sluit zij elke aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, vergissingen en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar is. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid valt derhalve uitdrukkelijk ook elke directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen.

Beschikbaarheid

De Propendum website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Propendum zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Propendum zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar Internetdiensten.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Propendum zijn verstrekt. Ook zal Propendum uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken.