Planvorming

Na het aanvullende onderzoek van stap 2 komt het er nu op aan om alle maatregelen in overleg met uw bestuur beleidsmatig verantwoord te plannen. Rekening houdend met de door uw bestuur vastgestelde beleidskaders. Om dit te bereiken stapt u in de trein naar het derde station van uw reis: de planvorming.

Huisvestingsbeleid in vier plannen

Het huisvestings- en onderhoudsbeleid van de huidige schoolgebouwen is dermate complex, dat u niet alle beleidsvoornemens in één plan kunt vatten. U heeft minimaal de volgende vier plannen nodig om uw visie en beleid uitvoerbaar te maken:

  • een meerjaren onderhoudsplan
  • een meerjaren investeringsplan
  • een meerjaren financieringsplan
  • een meerjaren uitvoeringsplan.

Meerjaren onderhoudsplan

In een meerjaren onderhoudsplan wordt het periodieke onderhoud voor de levensduur van het schoolgebouw verantwoord en vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met alle handelingen en kosten die nodig zijn voor het groot en klein onderhoud van uw schoolgebouwen.

Meerjaren investeringsplan

Onderhoud kost geld. De benodigde investeringen in (met name) groot vervangingsonderhoud staan daarom niet alleen in uw meerjaren onderhoudsplan, maar ook in uw meerjaren investeringsplan. Samen met bijvoorbeeld de investeringen in de energieprestatie, duurzaamheid en verbetering van uw schoolgebouw. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen of het plaatsen van zonnepanelen om zelf energie op te wekken.

Meerjaren financieringsplan

Uit het meerjaren financieringsplan moet blijken of alle investeringen in huisvesting, onderhoud en gebouwbeheer verantwoord en haalbaar zijn. Het plan houdt rekening met de toekomstige bekostiging, de exploitatiekosten, de beoogde besparingen en de eventuele noodzaak van externe financiering. De ontwikkeling van de leerlingenpopulatie in het verzorgingsgebied van uw basisschool is hierbij een belangrijke factor.

Meerjaren uitvoeringsplan

Het meerjaren uitvoeringsplan geeft aan hoe alle investeringen in huisvesting, onderhoud en beheer in uitvoering worden gegeven. Bijvoorbeeld via een aanbesteding of in eigen beheer. En met aandacht voor de selectie van leveranciers, de beoordeling van offertes en de mogelijkheden voor collectieve inkoop. De uitkomsten van deze planvorming verwerken we in een overzichtelijk en beknopt beleidsplan met tijdslijn.